Dakar
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

M

in mor som föd­des 1949 bod­de fram tills hon var fem år i en trä­hus­län­ga på Herr­ha­gen i Karl­stad. Bo­stä­der­na där ha­de in­te vat­ten­klo­set­ter, utan torr­dass på går­den. Det sam­ma gäll­de på sina stäl­len även läng­re norr­ut i Värm­land, där hon bod­de de föl­jan­de fjor­ton åren. På vis­sa stäl­len ut­gjor­des ute­das­sen dess­utom av lång­bän­kar av trä utan skil­je­väg­gar, där fle­ra män­nis­kor sam­ti­digt kun­de för­rät­ta sitt tarv, och kan­ske ock­så un­der ti­den ut­väx­la någ­ra ord. Det känns som en främ­man­de och fjär­ran värld, men det var verk­lig­het bara en ge­ne­ra­tion från mig räk­nat. Jag själv är upp­vuxen med vat­ten­klo­set­ter av pors­lin, där den som be­gag­nar dem ock­så all­tid gör det i sin en­sam­het. Många av de of­fent­li­ga toa­let­ter jag sett un­der min upp­växt har ock­så va­rit av­sed­da an­tin­gen för män el­ler kvin­nor. Av det min mor be­rät­tat om sin barn­dom har jag dock ald­rig fått in­tryc­ket att lång­bänks­das­sen nå­gon­sin var det.

N

u ver­kar det dock åter vara på mo­det med köns­neut­ra­la av­trä­den. Kan­ske in­te just lång­bän­kar med fle­ra sitt­rin­gar på rad, men väl av­trä­den där man fö­re in­trä­de inte mås­te tän­ka på vil­ka män­nis­kor som med hän­vis­ning till de­ras kön har fö­re­trä­de på vä­gen in. Lan­se­rin­gar­na av så­da­na här köns­neut­ra­la av­trä­den har ett tag ock­så hål­lits för sto­ra ny­he­ter, som till exem­pel när de öpp­na­des i feb­rua­ri 2016 på Upp­sa­la Uni­ver­si­tet el­ler i ja­nua­ri 2017 på Mal­mö Ope­ra. Det är som om mån­ga skul­le ha glömt att det för bara en mans­ål­der in­nan dess inte alls var sär­skilt unikt, ens med sven­ska mått mätt.

© Linus Ganman,