Hilton
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

et lär an­ses ro­man­tiskt att jäm­fö­ra den som nå­gon hål­ler av med all­sköns vack­ra sa­ker och ting. I Dan­sen på Sun­nanö är Eva Lil­je­bäcks mun, som Rön­ner­dal törs­tar ef­ter, men som det är fän­rik Ro­sen­berg som får, röd som smult­ron, och i sin sång A Red, Red Rose lik­nar Ro­bert Burns sin äls­ka­de vid en i ju­ni ny­ut­sprun­g­en röd ros. Det är väl­kän­da exem­pel, men kan­ske li­te ut­tja­ta­de vid det här la­get. Li­vet er­bju­der ju så myc­ket mer att kun­na bli för­tjust i och nör­da ned sig i än ro­sor och smult­ron! Ka­sein och Stil­ton-ost, till exem­pel.

H

il­ton Ho­tel, där den­na lil­la his­to­ria ut­spe­la­de sig, finns på så mån­ga stäl­len att det nog inte går att fast­stäl­la vil­ket Hil­ton det he­la rör­de sig om, så där­för pub­li­ce­rar jag in­g­en kart­bild på den här si­dan. Det förs­ta ho­tell som Hil­ton-ked­jans grun­da­re Con­rad Hil­ton för­vär­va­de 1919 låg i Cis­co i Texas, och det för­s­ta ho­tell som bar hans namn var ett som slog upp si­na por­tar i Dal­las 1925. 2019 hade ked­jan 584 ho­tell med 216 379 rum i 94 län­der el­ler ter­ri­to­rier på sex kon­ti­nen­ter. Men ba­ra i en en­da av svi­ter­na på ett en­da av al­la des­sa Hil­ton-hotell över­nat­ta­de en gång en ost­nörd som kun­de be­sk­ri­va sin hust­ru så vac­kert som ovan.

T

ill­verk­nin­gen av Stil­ton-ost i sin tur är li­te mer geo­gra­fiskt av­grän­sad än Hil­ton-ho­tel­len. Os­t­en är upp­kal­l­ad ef­ter en ort i Cam­brid­ge­shi­re i Eng­land, och det var just på den­na ort os­ten bör­ja­de sa­lu­fö­ras, för öv­rigt un­der sam­ma år­hund­ra­de som Ro­bert Burns skrev om sin rö­da ros till älsk­ling. Stil­ton-ost till­ver­kas dock inte i Stil­ton, utan i grev­ska­pen Der­by­shire, Lei­ces­ter­shi­re och Not­ting­ham­shire. Det är li­te märk­ligt, ef­ter­som or­ten Stil­ton inte lig­ger i nå­got av des­sa. Men det gör in­te så myc­ket just den här gån­gen, för Der­by­shi­re, Lei­ces­ter­shi­re och Not­ting­ham­shi­re är väl­digt svå­ra att få att rim­ma på lill­tån!

© Linus Ganman,