Bern
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

N

o­vem­ber 2016 kom med ny­he­ten att Mon­de­lez In­ter­na­tio­nal, Inc. skul­le mins­ka an­ta­let pig­gar på si­na Tob­le­ro­ne-stän­ger. Läng­den och pri­set på dem skul­le in­te för­änd­ras, men mäng­den chok­lad i dem skul­le minskas med 20 gram, och det­ta allt­så ge­nom att av­stån­den mel­lan stän­ger­nas ka­rak­te­ris­tis­ka pig­gar gjor­des gle­sa­re. Den ne­ga­ti­va kri­ti­ken lät in­te vän­ta på sig.

S

kå­de­spe­ler­skan Na­tha­lie Pow­nall vän­de sig via Twit­ter till fab­ri­kan­ten och frå­ga­de, an­tag­li­gen med en an­spel­ning på Schweiz to­po­gra­fi, när de ha­de byggt en fyr­fälts­väg ge­nom Al­per­na, och för­fat­ta­ren Mark Green­wood skäm­ta­de om att Tob­le­ro­ne-stän­ger­nas nya ut­form­ning var en kon­sek­vens av Stor­bri­tan­niens ut­trä­de ur EU (fast det då än­nu in­te ha­de ägt rum).

D

et här är för­stås in­gen ny fö­re­teel­se. Sä­kert li­ka län­ge som män­nis­kan har id­kat by­tes­han­del har hon ock­så för­sökt fus­ka med mått och vikt samt med över­ens­stäm­mel­sen mel­lan em­bal­lage och in­ne­håll. Ef­ter 18 må­na­der val­de Mon­de­lez att hör­sam­ma den bitt­ra kri­ti­ken och såg till att Tob­le­ro­ne-stän­ger­na åter­fick sin gam­la form. Men de höj­de ock­så pri­set på dem.

© Linus Ganman,