Knåll
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

H

är har vi ett exem­pel på en li­me­rick som skul­le ha va­rit omöj­lig att skri­va för ba­ra någ­ra år se­dan. (Hur län­ge den över­le­ver är en an­nan sak.) App, re­tweet och så­da­na troll som hål­ler till på in­ter­net var re­la­tivt okän­da be­grepp så sent som på 00-ta­let, men nu är nog al­la tre an­ge­lä­gen­he­ter li­te för var och en, åt­mins­to­ne nå­gon gång i li­vet.

N

är man re­twee­tar nå­gon, åter­ger man på me­ka­nisk väg vad nå­gon an­nan har ytt­rat på mik­ro­blog­gen Twit­ter på in­ter­net, och re­sul­ta­tet av ens hand­ling dy­ker ock­så upp på in­ter­net, men då un­der ens eget namn, med re­fe­rens till den man har re­twee­tat, el­ler ci­te­rat, om man så vill. Egent­li­gen finns det in­ga reg­ler som sä­ger att den som re­twee­tar nå­got mås­te skri­va un­der på det som re­twee­tas som om det vo­re den re­twee­tan­des eg­na åsik­ter. Det går ju att re­twee­ta även så­dant som man som re­twee­ta­re in­te alls hål­ler med om. Men det finns för­stås ock­så de som an­ser att ett re­tweet är det­sam­ma som med­håll. I det kli­ma­tet bor­de det gans­ka of­ta vara svårt att va­ra opi­nions­bil­da­re el­ler makt­ha­va­re.

© Linus Ganman,