Minnesota
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

S

pän­nin­gen var 2016 som al­la and­ra år olid­lig när Svens­ka Aka­de­mien pre­cis skul­le till att till­kän­na­ge vem som skul­le få no­bel­pri­set i lit­te­ra­tur. Det var nog mån­ga som blev rik­tigt för­vå­na­de när det stod klart att det var Bob Dy­lan som skul­le få säl­la sig till ska­ran av lit­te­rä­ra gi­gan­ter som To­mas Tran­strö­mer, Do­ris Les­sing, Or­han Pa­muk och Wis­ła­wa Szym­bor­ska. Re­dan sam­ma år skäm­ta­des det om att Keith Ri­chards skul­le få no­bel­pri­set i ke­mi, och ef­ter till­kän­na­gi­van­det av no­bel­pris­ta­gar­na året där­på kom det lus­ti­ga be­ske­det att lit­te­ra­tur­pri­set hade till­fal­lit en för­fat­ta­re.

R

o­bert Al­len Zim­mer­man, som ar­tist mer känd som Bob Dy­lan har re­dan un­der sin livs­tid be­skri­vits som en le­gend inom rock­mu­si­ken. Jag själv för­knip­par ho­nom mest med lå­ten Mr Tam­bou­ri­ne Man som min mor i yng­re år bru­ka­de vil­ja sjun­ga till eget gi­tarr­komp när hon fått i sig en viss mängd vin. Den­na ak­ti­vi­tet har sä­kert väckt mån­ga skö­na min­nen till liv för hen­ne själv, men inte di­rekt bju­dit mig som re­pre­sen­tant för ge­ne­ra­tio­nen ef­ter hen­ne nå­got av det skö­na­ste jag kun­nat hit­ta av mu­si­ka­lis­ka upp­le­vel­ser. Fast ska jag va­ra är­lig har Bob Dy­lan själv ald­rig nå­gon­sin kun­nat över­träf­fa min mors fyl­leplin­kan­de. Han har nog ba­ra rå­kat vara rätt man på rätt plats vid rätt till­fäl­le.

© Linus Ganman,