Nor
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

E

n ap­to­nym är ett per­son­namn som kan för­knip­pas med per­so­nens egen­ska­per el­ler yr­ke. Mån­ga kans­ke har hört ta­las om An­ni­ka Winsth, chef­eko­nom på Nor­dea, He­le­na Stål­nert, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på SSAB, Li­sa Frost, me­teo­ro­log på SMHI, Ro­bert Ten­nis­berg, re­por­ter på Ra­dio­spor­ten el­ler Björn Sprän­ga­re, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för gruv­fö­re­ta­get LKAB. Se, där har vi ju någ­ra exem­pel på ap­to­nymer.

J

ag har en för­dom om krist­de­mo­kra­ter, och det är att de al­la är krist­na, allt­så mer el­ler mind­re hän­giv­na ef­ter­föl­ja­re till den ju­dis­ke pre­di­kan­ten Je­sus Kris­tus från sta­den Na­sa­ret i det som nu är Is­ra­el. Om jag ock­så ut­går från teo­rin att det var ef­ter­föl­ja­re till ho­nom som en gång i ti­den ut­ro­ta­de asa­tron, mås­te jag små­le li­te när jag ser krist­de­mo­kra­ten Eb­ba Busch-Thors namn. Om hon är den troen­de män­nis­ka hon ibland har sagt sig vara, bor­de ju även hen­nes and­ra ef­ter­namn med rät­ta kun­na kal­las en ap­to­nym, men det li­te ko­mis­ka är ju att nam­net sna­rast för­knip­pas med en an­nan tro än hen­nes.

© Linus Ganman,