Tjänsen
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida

T

jän­sen är en sjö som är så obe­tyd­lig att den in­te fanns med på Goog­le Maps när jag gjor­de den här si­dan. Men även dit, ös­ter om Ovan­my­ra och norr om Lju­ga­ren, når na­tur­ligt­vis la­gens lån­ga arm. Den 1 ja­nua­ri 2019 er­sat­tes tv-li­cen­sen i Sve­ri­ge med en pub­lic ser­vi­ce-av­gift, som tas ut via skat­te­se­deln. En­ligt den nya ord­nin­gen ska den­na av­gift även be­ta­las av döds­bon un­der he­la det år som ett döds­fall in­träf­far. En per­son som är folk­bok­förd i Sve­ri­ge och rå­kar gå och dö den förs­ta ja­nuari ett år, mås­te allt­så än­då via sitt döds­bo be­ta­la pub­lic ser­vi­ce-av­gift fram till den sis­ta de­cem­ber sam­ma år, fast­än ve­der­bö­rande av rent lo­gis­ka skäl in­te kan ta del av ut­bu­det som av­gif­ten be­kos­tar.

L

i­cen­tia poe­ti­ca är det la­tins­ka ut­tryc­ket för det man på svens­ka bru­kar kal­la konst­när­lig fri­het. Så­dan har jag nu ta­git mig när jag be­näm­ner Sve­ri­ges pub­lic ser­vi­ce-av­gift med dess fö­re­gån­ga­res namn. Så­dan li­cen­tia poe­ti­ca tyc­ker jag mig ock­så ha råd att kos­ta på mig, ef­ter­som den är all­de­les gra­tis, och dess­utom i det­ta fall all­de­les nöd­vän­dig, ef­ter­som pub­lic ser­vi­ce-av­gif­ten ju in­te rim­mar på Tjän­sen.

© Linus Ganman,