Lillkågeträsk
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag för­sök­te en gång så gott jag kun­de att skri­va en li­me­rick om Löv­ån­ger i Skel­lef­teå kom­mun i Väs­ter­bot­ten, och när jag pre­sen­te­ra­de den för någ­ra vän­ner, gjor­de jag det med re­ser­va­tio­nen att ryt­men i just nam­net Löv­ån­ger gör det svårt att an­vän­da i en re­gel­rätt li­me­rick. En av lä­sar­na rå­ka­de vid till­fäl­let va­ra bo­satt i Lill­kå­ge­träsk, även det­ta i Skel­lef­teå kom­mun i Väs­ter­bot­ten, så hon frå­ga­de vad jag trod­de om det ort­nam­net. Skul­le det kun­na gå att skri­va en li­me­rick om det?

D

et kan ju hän­da att hon trod­de att den even­tuel­la svå­rig­he­ten med att skri­va en li­me­rick lig­ger i läng­den på ort­nam­net, men det mås­te ju in­te all­tid va­ra så. Svå­rig­he­ten lig­ger om nå­gon­stans sna­ra­re i ryt­men, men ryt­men i just Lill­kå­ge­träsk be­re­der in­ga stör­re prob­lem för den som vill skri­va en li­me­rick om or­ten. Den som kän­ner för det, kan ju även pla­ce­ra den drif­ti­ga ve­ga­nen i Gun­nars­djup­träsk, Gun­nars­vik­träsk, In­nerå­träsk, Lill­sä­var­träsk, Mos­sa­rot­träsk, Stor­kå­ge­träsk, Stor­sä­var­träsk eller Yt­terå­träsk utan att för­där­va li­meric­kens rytm.

© Linus Ganman,