Näcksjön
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag gör in­ga som helst an­språk på att kun­na skri­va li­me­ric­kar på idio­ma­tiskt kor­rekt en­gels­ka. Däre­mot är jag en jä­vel på att pra­ta en­gels­ka med svensk bryt­ning. Över­dri­vet svensk bryt­ning, om så öns­kas. Till­sam­mans med min mor, som bod­de i Karl­stad tills hon var fem år, har jag till exem­pel i mån­ga år övat på att ta­la en­gels­ka med tyd­lig karl­stad­måls­prä­gel. Det var nog den­na sär­eg­na jar­gong som till slut drev mig till att för­sö­ka skri­va en li­me­rick på en­gels­ka, men med ett svenskt ort­namn i förs­ta ra­den. Det rim­mar väl gans­ka bra, men rim­men kan­ske märks än­nu tyd­li­ga­re om jag för­sö­ker mig på en skrift­lig ge­stalt­ning av hur li­me­ric­ken skul­le låta med bryt­ning på karl­stad­mål.

  Ö njodist oans vissiting Näcksjön
Fält ön ördj to tejk instänt protäcksjön
Äs hi oås ö bitt schaj,
’Kås ö tjick past him baj
Änd gejv him ö rejdjing iräcksjön.

D

en nu­ti­da en­gels­kans stav­ning är ju för resten ett kärt dis­kus­sions­äm­ne i mån­ga kret­sar och har så va­rit län­ge. Ge­nom ti­der­na har det ock­så dis­ku­te­rats om man skul­le kun­na re­for­me­ra stav­nin­gen på nå­got sätt, för av­stån­det mel­lan skrift och ut­tal är ju li­te väl långt, sär­skilt med tan­ke på att en­gels­kan ju gör an­språk på att va­ra ett språk för all­sköns in­ter­na­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion. Ett så­dant språk bor­de av prak­tis­ka och ra­tio­nel­la skäl va­ra lät­ta­re att han­te­ra. Om nu in­ga av de för­slag som hit­tills va­rit up­pe på bor­det har dugt, kan­ske det be­ror på att in­te till­räck­lig upp­märk­sam­het har äg­nats den mo­dell jag ger prov på här­ovan. Jag rå­der al­la som ta­lar en­gels­ka att åka på stu­die­re­sa till Karl­stad, och se­dan kom­mer stav­nin­gen att gå som en dans.

© Linus Ganman,