Artiom
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

A

rtiom (där stav­nin­gen kan va­rie­ra en del när nam­net för ovan­lig­hets skull skrivs med la­tin­s­ka bok­stä­ver) är nam­net på en stad vid Ja­pan­s­ka ha­vet i Pri­mor­je kraj i syd­öst­ra Ryss­land, några mil nord­ost om Vla­di­vos­tok. Gruv­sam­häl­let Ar­tiom grun­da­des 1924 och har fått sitt namn ef­ter re­vo­lu­tio­nä­ren Ar­tiom, som egent­li­gen het­te Fjo­dor And­re­je­vitj Ser­ge­jev. Stads­rät­tig­he­ter fick or­ten den 26 ok­to­ber 1938. Av sta­dens strax över 100 000 in­vå­na­re arbetar 3 500 i kol­gru­van och 1 100 i en mö­bel­fab­rik. Sta­den ut­gör även en järn­vägs­knut och lig­ger in­te långt från Vla­di­vos­toks in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats. När kol­gru­van si­nar, står fram­tids­hop­pet till tran­sport­nä­rin­gen. (Det­ta är vad Wi­ki­pe­dia vet att be­rät­ta om sta­den.)

F

ram­tids­hop­pet för oss män­nis­kor lär dock kan­ske in­te si­na de­fi­ni­tivt förr­än tes­tik­lar­na hos jor­dens män slu­tar att pro­du­ce­ra sper­mier el­ler förr­än de som in­te kan skör­da sin egen säd in­te hel­ler kan få li­te av an­dra som kan. Den som kan kom­ma är så­le­des för­stås värd stort tack, ef­ter­som han ger fram­tids­hopp, även ef­ter att kol­gru­van i Ar­tiom har si­nat.

© Linus Ganman,