Descartes
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

S

kol­ti­den var för oss ele­ver en en­da lång ojäm­lik kamp mot lä­rar­na som i al­la av­seen­den var mäk­ti­ga­re än vi. Äld­re, stör­re, er­far­na­re och kun­ni­ga­re. Nes­ligt nog för oss sam­man­föll stör­re del­en av vår skol­tid dess­ut­om med en pe­riod i li­vet då vi i vår ut­veck­ling ha­de ett enormt själv­häv­del­se­be­hov. Vi fick dock ald­rig rik­tigt kän­na att vi kun­de sät­ta nå­gon lä­ra­re or­dent­ligt på plats. Allt som of­tast föll vå­ra för­sök att gö­ra upp­ror ba­ra platt. Så här kun­de det lå­ta på ke­mi­lä­ra­re Berg­mans lek­tio­ner:

– Du är sen. Lektionen började för en kvart sedan!
– Men skit ner dig, jävla gubbjävel!
– Du är inte bara sen. Du är otidig också.

E

tt-noll till herr Berg­man där, na­tur­ligt­vis. Guld­stjär­na för det rap­pa sva­ret och den all­de­les ut­märk­ta pap­pa­vit­sen. Emel­ler­tid var det i den­na myl­la som vi od­la­de den hu­mor som jag för­sö­ker ge ut­tryck för i den­na li­me­rick. Någ­ra av oss lär­de oss näm­li­gen små­ning­om att för­stå hur vi skul­le tack­la bris­ten på makt­ba­lans mel­lan oss själ­va och lä­rar­na. Mu­sik­lä­ra­ren ha­de in­te så myc­ket att sät­ta emot den dag då han skul­le läxa upp en elev som brast i re­spekt för håll­ti­der­na.

– Du är sen. Lektionen började för en kvart sedan!
– Äh, vadårå? Det är ju bara tre sekunder.

D

en lä­ra­ren blev svars­lös och ele­ven fick na­tur­ligt­vis höjt be­tyg i äm­net mu­sik. Nå­gon rätt­vi­sa får det ju än­då va­ra även i en sko­la. I den­na li­me­rick är det dock ovisst om det mu­sik­di­rek­tö­ren i Des­car­tes för­sö­ker kon­kur­re­ra med är mu­si­ka­lis­ka in­ter­vall el­ler tids­en­he­ter.

© Linus Ganman,