Thrakien
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

L

’état, c’est moi lär Sol­kun­g­en ha sagt, och om Re­cep Tay­yip Er­doğ­an ha­de kun­nat fin­s­ka, kan­s­ke han ha­de sagt Mi­nä olen An­ka­ra. Men när en viss gre­ve i Thra­ki­en vil­le ba­da i en göl på vin­tern, vil­le han allt­så att hans be­tjänt skulle vara käck å’ slå vak i en. Sen­ten­sen som bru­kar till­skri­vas Sol­kun­g­en är fort­fa­ran­de gan­s­ka väl­känd, och de som kan fin­s­ka och har hängt med i tur­kisk po­li­tik se­dan 2000-ta­lets bör­jan, kan sä­kert hål­la med om att Re­cep Tay­yip Er­doğ­an är an­ka­ra, el­ler sträng, som det ock­så heter på sven­s­ka. Thra­kien är ock­så gan­s­ka så odöd­lig­gjort tack vare att dess in­vå­na­re runt 600-300 år före vår ti­de­räk­nings bör­jan lär ha va­rit gre­ker­nas lä­ro­mäs­ta­re i fråga om re­li­giös skal­de­konst. Men hur är det med Tjec­ko­slo­va­ki­en? Vem minns den­na forn­ti­da stat idag?

J

ag var drygt fem­ton år när Tjec­ko­slo­va­ki­en upp­lös­tes se­nast, och då ha­de jag re­dan hun­nit upp­le­va Ber­lin­mu­rens fall, Sov­jet­unio­nens fall och mor­mors död, men se­dan dess har ju mån­ga bå­de hun­nit fö­das och växa upp. Till exem­pel min ku­sin Mag­nus son Gus­tav. Jag träf­fa­de ho­nom på min far­mors be­grav­ning 2015, och då var Gus­tav som mest nog i mel­lan­sta­die­ål­dern. Då ha­de 23 år gått se­dan Tjec­ko­slo­va­ki­en upp­lös­tes, och Gus­tav ver­ka­de gan­s­ka omed­ve­ten om att sta­ten ens ha­de fun­nits. Flera av de vux­na kring kis­tan fram­höll att Gus­tav var väl­digt duk­tig på geo­gra­fi, så jag frå­ga­de ho­nom om han viss­te vad hu­vud­sta­den i Tjec­ko­slo­va­kien het­te. När jag väx­te upp och Tjec­ko­slo­va­kien fort­fa­ran­de fanns, var stan­dard­sva­ret på den frå­gan alltid Os­lo, men me­dan Gus­tav fun­de­ra­de, for­mu­le­ra­de han om frå­gan, och tänk­te sig att han skul­le sva­ra på vad Tjec­ko­slo­va­kiens hu­vud­stad het­te. Poän­gen med hu­vud­sta­den i Tjec­ko­slo­va­kien gick för­lo­rad, och om han ens kom på nå­got svar, så var det i al­la fall in­te Os­lo.

© Linus Ganman,