Stillerydsviken
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag är svensk, men har bott i Est­land i mån­ga år. Få­gel­vä­gen är det ba­ra 38 mil mel­lan hu­vud­stä­der­na i Sve­ri­ge och Est­land, men av­stån­det mel­lan län­der­nas res­pek­ti­ve bygg­tek­nis­ka praxis kan ibland ver­ka va­ra fle­ra ljus­år. Om nå­got ska byg­gas i Sve­ri­ge, mås­te hän­syn tas till en mängd in­tres­sen, som kan få ti­den bå­de fram till bygg­start och fär­digt ar­be­te att bli av­se­värt läng­re än nå­gon först kun­nat tän­ka sig. När jag har sett hur vis­sa lä­gen­he­ter i Est­land är in­red­da, har jag som jäm­fö­rel­se ibland tve­kat på om det i Est­land finns nå­gon by­rå­kra­ti alls. Dusch­ka­bin i var­dags­rum­met? In­ga pro­blem!

B

il­den här­ovan är mig ve­ter­li­gen inte ta­gen i Ble­kin­ge, för om den vo­re det, skul­le nog häl­so­vårds­myn­dig­he­ten ha knac­kat på och or­sa­kat att lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren ha­de bli­vit fö­re­mål för riks­me­dias in­tres­se. Men lös­nin­gen ver­kar ju onek­li­gen prak­tisk, om man nu rå­kar ha ett mat­smält­nings­sys­tem som job­bar väl­digt fort. Tänk så smi­digt det skul­le gå om man kun­de la­ga till sin mid­dag, äta den och se­dan gö­ra sig av med den den na­tur­li­ga vä­gen inom en ra­die på mind­re än två me­ter. Vad tid man skul­le spa­ra!

© Linus Ganman,