Rex
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

A

n­tag­li­gen svär jag väl i nå­gons kyr­ka, men det mås­te ändå sä­gas: Oöns­kad rek­lam är ett jäv­la gis­sel! Rek­lam som sprids som vi­rus un­der pri­vat­per­so­ners namn är et­ter vär­re! An­tag­li­gen har det väl fö­re­kom­mit i nå­gon form så län­ge män­nis­kan har haft mål i mun, men det tog verk­li­gen fart i slu­tet av 2018. Fa­ce­book form­li­gen sväm­ma­de över av post­nin­gar där helt van­li­ga pri­vat­per­so­ner tyck­tes spri­da med­del­an­den om att man kun­de kö­pa en viss mo­bil­te­le­fon för en spott­sty­ver, ba­ra man klic­ka­de på en länk och an­gav en viss ra­batt­kod.

T

y­värr tror jag att det för oss van­li­ga död­li­ga i den så kal­la­de ci­vi­li­se­ra­de värl­den nu­me­ra är svårt att vär­ja sig från så­da­na här ir­ri­te­ran­de er­bju­dan­den. Om ut­veck­lin­gen fort­sät­ter att gå i sam­ma rikt­ning som nu, tror jag dess­utom att nog in­gen går sä­ker ens på en så otill­gäng­lig plats som An­tark­tis. Dit so­por från kött­rym­den har nått, når snart även elek­t­ro­nis­ka so­por.

© Linus Ganman,