Milano
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

F

ram till min re­sa till Ams­ter­dam i sep­tem­ber 2017 var jag i ett av­seen­de en gans­ka oskyl­dig man. Jag viss­te näm­li­gen in­te alls hur hasch­rök luk­tar. I stu­die­syf­te be­gav jag mig där­för till ett par cof­fee­shops för att luk­ta mig fram till stör­re vis­dom. Fle­ra gån­ger in­nan dess var jag med om att stå i up­pen­bar hasch­dim­ma utan att ve­ta om det. En gång var till exem­pel på Re­gi­na Spek­tors kon­sert i Tal­linn den 4 au­gus­ti 2013. Jag ha­de med mig min då­va­ran­de kol­le­ga Elin, som ge­nom stör­re livs­vis­dom re­dan då viss­te vad det var frå­ga om. Jag själv är väl­digt för­tjust i Re­gi­na Spek­tor, och skul­le rent­av kun­na stå och lyss­na på hen­ne i dim­ma av gris­bajs­stank, så jag tog inte no­tis om att det luk­ta­de nå­got sär­skilt kring oss. Men det var det förs­ta Elin sa när vi se­dan kom ut från Kad­riorg­par­ken.

V

id ett an­nat till­fäl­le ef­ter kon­ser­ten i Tal­linn, men än­nu fö­re min ödes­dig­ra re­sa till Ams­ter­dam, var jag på grill­fest i Stock­holm. Det var väl i slu­tet av ju­ni 2017, tän­ker jag, och vi var på en in­ner­gård på Åsö­ga­tan på Sö­der­malm. Nya gäs­ter drop­pa­de in un­der kväl­len, och när gril­lar­na ha­de va­rit tän­da ett tag, kom en som li­te skämt­samt med hän­vis­ning till rök­luk­ten an­tyd­de att vi kan­ske ha­de nå­got all­de­les spe­ciellt på me­nyn vid si­dan av kött och fisk. Det var då jag bör­ja­de ana att det finns dof­ter av re­la­tivt oskyl­dig verk­sam­het som kan miss­tas för lukt av hasch­rök. För­kov­rad och be­rest skrev jag se­dan den­na li­me­rick. Där­ef­ter, i feb­ruari 2018, åk­te jag till Tel Aviv, och där kän­de jag sam­ma doft igen, gans­ka of­ta fak­tiskt. Men vad vet jag? Det kan ju li­ka gär­na ha va­rit nå­gon som hade grill­fest nå­gon­stans.

© Linus Ganman,