Täng
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

O

m svensk­ta­lan­de lär sig frans­ka, får de förr el­ler se­na­re be­kan­ta sig med na­sa­la vo­ka­ler. Na­sa­la vo­ka­ler kan man för­stås träf­fa på även i svens­ka, sär­skilt om den som ta­lar rå­kar va­ra or­dent­ligt täppt i nä­san, men det spe­ciel­la med de na­sa­la vo­ka­ler­na i frans­kan är att de är be­ty­del­se­skil­jan­de. Or­den bon, don, son och ton har na­sa­la vo­ka­ler, men or­den bon­ne, don­ne, son­ne och ton­ne har det in­te. Och det gäl­ler ju förs­tås att hål­la re­da på när vo­ka­len ska va­ra na­sal och in­te, för an­nars finns det risk för att man ut­ta­lar fel ord och blir gruv­ligt miss­för­stådd.

S

å län­ge den som ta­lar svens­ka in­te är gruv­ligt täppt i nä­san är dock na­sa­la vo­ka­ler in­gen­ting som fö­re­kom­mer som na­tur­ligt be­ty­del­se­skil­jan­de ele­ment i språ­ket. Det är till och med så exo­tiskt att frans­ka lån­ord med na­sa­la vo­ka­ler an­pas­sas till svenskt ut­tal när de väl le­tar sig in i all­män­språ­ket. Det är på så vis svens­kan har fått ord som gra­täng, bal­kong och ar­ran­ge­mang. Av bara far­ten har även bil­mär­ket Cit­roën fått hän­ga med på det­ta tåg. I svens­kan kän­ner vi den som Sitt­roäng, allt­så som om nam­net i slu­tet egent­li­gen ha­de en na­sal vo­kal. De som ta­lar frans­ka ut­ta­lar dock det­ta namn utan na­sal­vo­kal, som Sitt­råänn, un­ge­fär. Men li­ka svårt som det är att lä­ra gam­la hun­dar sit­ta är det väl att lä­ra in­kör­da svens­ka bi­lis­ter frans­ka. Det är ba­ra att fin­na sig i att bi­len Cit­roën he­ter Sitt­roäng på svens­ka, och det är även det ut­ta­let som lig­ger till grund för rim­men i ra­der­na 1, 2 och 5 i den­na li­me­rick.

© Linus Ganman,