Alvor
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

N

u får jag sä­kert en mas­sa ovän­ner, men må så va­ra, i så fall. Det finns i al­la fall in­gen som kan sä­ga att jag in­te har pro­vat al­ter­na­ti­ven. Jag är näm­li­gen kött­äta­re, och jag häv­dar med be­stämd­het att jag främst är det av mil­jö- och häl­so­skäl. (Jag är allt­så inte en obe­tänk­sam män­ni­ska som ba­ra tän­ker mer på min egen mätt­nad än på na­tu­rens väl.) 2005-2006 var jag ve­ge­ta­rian och på grän­sen till ve­gan, så till vi­da att jag ald­rig hade ägg- och mjölk­pro­duk­ter hem­ma. Om jag blev bju­den på nå­got som inne­höll mjölk­pro­duk­ter och/el­ler ägg, fick det väl slin­ka ned, men hem­ma åt jag in­get ani­ma­liskt. Den­na as­kes kom sig av att jag vil­le vi­sa mig so­li­da­risk med kvin­nan jag lev­de med då samt av att jag vil­le se om det var så som hon sa, näm­li­gen att det för män­ni­s­kan i kost­väg in­te finns nå­got så op­ti­malt som en ve­ge­ta­risk kost, ef­ter­som den hål­ler al­la sjuk­do­mar bor­ta.

D

et kan hän­da att det finns de män­ni­skor som fak­tiskt mår bätt­re av att ute­slu­ta ani­ma­lier ur sin kost än att in­klu­de­ra dem i den, men jag rå­kar vara en som in­te mår bra av att in­te äta kött. Det kan sä­kert fin­nas go­da etis­ka skäl till att in­te äta kött, men för min del finns det i al­la fall in­ga häl­so­mäs­si­ga. Jag an­ser dess­utom att jag är till stör­re be­last­ning för eko­sys­te­met som sjuk än som frisk, så jag hål­ler mig nu­me­ra till en strikt kött­ba­se­rad kost. Se­dan kan jag väl ock­så tyc­ka att de even­tuellt re­le­van­ta etis­ka skä­len mot kött­ätan­de är lite då­ligt un­der­bygg­da. Även om man av­står från att dö­da djur för att få kött till mat mås­te man ju äta nå­gon­ting, och den ma­ten mås­te ju kom­ma från någon­stans. Om den ma­ten då inte är ba­se­rad på ani­ma­lier, så mås­te den ju i stäl­let va­ra ba­se­rad på ve­ge­ta­bi­lier. Ve­ge­ta­bi­lier mås­te växa nå­gon­stans. De kan in­te växa li­te var som helst, utan ba­ra på jord av­satt för od­ling. Och när man av­sät­ter jord för od­ling, blir de djur som dit­tills har bott där bo­stads­lö­sa, och så dör de. Även djur som män­ni­skan av hävd in­te bru­kar äta, kan gå det­ta öde till mö­tes, bara för att män­ni­skan ska få grö­dor att stil­la sin hun­ger med. De som av­står från att äta kött, kan­ske för att de in­te vill att djur ska dö för att de ska kun­na äta sig mät­ta, har allt­så än­då ge­nom sin kon­sum­tion av grö­dor djur­död på sitt sam­ve­te. In­för den­na noll­sum­me­spels­mäs­si­ga san­ning väl­jer jag själv att lu­ta mig mot häl­so­ar­gu­men­tet, ef­ter­som jag in­te an­ser att det etis­ka ar­gu­men­tet hål­ler tätt.

© Linus Ganman,