Rawet
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

E

gent­li­gen är det in­te li­ka ro­ligt att skri­va li­me­ric­kar om verk­li­ga per­so­ner som om orter. Or­ter le­ver näm­li­gen läng­re i folks min­ne och är där­för nå­got som teore­tiskt sett fle­ra ge­ne­ra­tio­ner i följd kan re­fe­re­ra till. Grän­na minns al­la, men vem minns Fred­rik Böök (1883-1961)? Min sto­re lä­ro­mäs­ta­re Hans Alf­red­son har näm­li­gen skri­vit en li­me­rick om Fred­rik Böök. Utan li­me­ric­ken om ho­nom skul­le jag in­te ha känt till hans namn, och utan att kän­na till hans namn skul­le jag in­te ha kun­nat ve­ta vem han var. Men Grän­na har jag till och med va­rit i per­son­li­gen.

M

ed det­ta sagt vill jag ba­ra för­säk­ra al­la om att jag in­te tyc­ker att det är kons­tigt om nå­gon till även­tyrs in­te skul­le kän­na till re­por­tern Pe­ter Ra­wet. En gång i ti­den var han ett an­sik­te som mån­ga i Sve­ri­ge kän­de igen som en stram upp­lä­sa­re på Sve­ri­ges Te­le­vi­sions eko­no­mi­ny­he­ter. Små­nin­gom ham­na­de han dock i het­luf­ten och rap­por­te­rade från USA när en an­nan i ett läng­re tids­per­spek­tiv sä­kert obe­tyd­lig her­re vid namn Do­nald Trump just ha­de bli­vit det sto­ra lan­dets 45:e pre­si­dent. Pe­ter Ra­wet kan­ske för­sök­te hål­la sig li­ka opar­tisk som upp­drags­gi­va­ren Sve­ri­ges Te­le­vi­sion gär­na vil­le fram­stå som, men vi­sa­de un­der sitt tv-fram­trä­dan­de fle­ra tec­ken på att han in­te höll på Trump, utan mest ver­ka­de be­drö­vad över att den­nes fö­re­trä­da­res tid vid mak­ten de­fi­ni­tivt var över. Om You­tube vill, så bor­de det gå att se Pe­ter Ra­wets nå­got ore­di­ga in­sats här:

© Linus Ganman,