Soo
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag föd­des och väx­te upp i en svensk­ta­lan­de fa­milj i Sve­ri­ge, men bör­ja­de som sjut­ton­år­ing lä­ra mig est­nis­ka och har ock­så bott mån­ga år i Est­land. Från det per­spek­ti­vet har jag å ena si­dan kun­nat kon­s­ta­te­ra att ge­me­ne svensks kun­ska­per om Est­land är gans­ka skra­la, men att det å and­ra si­dan i Sve­ri­ge finns en in­te helt obe­tyd­lig mängd män­nis­kor med röt­ter i Est­land. Det är främst till dem den här li­me­ric­ken vän­der sig. Och kan de est­nis­ka finns det en li­ten möj­lig­het att de ock­så di­rekt för­står var­för sa­lar­na i bion på ga­tan Soo he­ter som de gör.

F

ör er som inte alls kan est­nis­ka an­tar jag att jag gör bäst i att bju­da på en när­ma­re för­kla­ring. Som fil­mer som är hö­ga på sy­ra (el­ler kans­ke sna­ra­re fil­mer som är gjor­da av film­ma­ka­re som är hö­ga på sy­ra) bor­de man kun­na be­teck­na så­da­na där det går un­dan. När det går un­dan på est­nis­ka, så går det av nå­gon an­led­ning i tu­hat­nel­ja, vil­ket när­mast skul­le kun­na över­sät­tas till ettu­sen­fy­ra på sven­ska. På sven­ska kan man väl vis­ser­li­gen sä­ga att nå­got går i hund­ra knyck, men vad fy­ran på slu­tet i det est­nis­ka ut­tryc­ket kom­mer sig av vet jag fak­tiskt in­te.

D

et est­nis­ka or­det för ettu­sen­två är i sin tur ett av de där li­te för­rä­dis­ka or­den som kan få även dem som in­te alls kan est­nis­ka att bör­ja lyss­na ef­ter li­te ext­ra, och då sär­skilt de som kän­ner sig hem­ma på en­gels­ka. Som av en till­fäl­lig­het ut­ta­las det­ta räk­ne­ord, tu­hat kaks på est­nis­ka, näs­tan pre­cis som en­gels­kans two hot cocks, ett ut­tryck som vis­ser­li­gen pre­cis som det est­nis­ka or­det an­ger en mängd, men även li­te mer än ba­ra det. Jag tän­ker här in­te upp­ma­na nå­gon att un­der­sö­ka vad en så­dan fras kan ge för re­sul­tat i en sök­mo­tor på in­ter­net, men an­tar än­då att det san­no­likt in­te hand­lar om någ­ra helt oskyl­di­ga sa­ker.

© Linus Ganman,