Toscana
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

T

os­ca­na, där den här lil­la his­to­rien till­drar sig, var un­der re­näs­san­sen ett cent­rum för den eu­ro­peis­ka kul­tur­ut­veck­lin­gen. Där­ifrån här­stam­ma­de ett stort an­tal av Ita­liens re­näs­sans­konst­nä­rer och för­fat­ta­re, så­som Dan­te Ali­ghie­ri, Fran­ces­co Pet­rar­ca, Gio­van­ni Boc­cac­cio, Fran­ces­co Guic­ciar­di­ni, Nic­co­lò Mac­hia­vel­li, Ga­li­leo Ga­li­lei, Gi­ot­to di Bon­do­ne, Leo­nar­do da Vin­ci och Mic­he­lan­ge­lo. Mån­ga an­ser ock­så att Tos­ca­na är ett av Ita­li­ens vack­ras­te land­skap.

F

a­ta Mor­ga­na är för­vis­so ett namn li­ka ita­lienskt som Tos­ca­na, men yt­terst en troll­kun­nig fe i den brit­tis­ka och kel­tis­ka my­to­lo­gin. Hen­nes ita­li­en­s­ka namn Fa­ta mor­ga­na är ock­så be­näm­ning på det fe­no­men, där en bild upp­står när ljus­strå­lar från ett fö­re­mål bryts i gräns­skik­tet mel­lan varm och kall luft. Det är ett op­tiskt häg­rings­fe­no­men där ob­jekt och om­rå­den bor­tom ho­ri­son­ten blir syn­li­ga, men kraf­tigt för­vräng­da, så att de blir ut­sträck­ta i höjd­led och bil­dar höga torn och block. Fe­no­me­net är en så kal­lad öv­re häg­ring, och upp­står till följd av tem­pe­ra­tur­in­ver­sion, när varm luft be­fin­ner sig ovan­för kall luft. Lju­set bryts då i tem­pe­ra­tur­skik­ten och ref­lek­te­ras till­ba­ka till jor­den. Allt ef­ter­som tem­pe­ra­tu­rer­na änd­ras, änd­ras även häg­rin­gens ut­seen­de. Det an­tas att det­ta är grun­den till att fe­no­me­net har fått sitt namn av den troll­kun­ni­ga fen.

© Linus Ganman,