Os
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida

J

ag har all­tid va­rit av den be­stäm­da åsik­ten att det med id­rott är pre­cis som med kör­sång och sex – det är myc­ket mer gi­van­de att va­ra med själv och del­ta än att ba­ra stå vid si­dan om och tit­ta el­ler lyss­na. Det var där­för jag in­te kän­de mig del­ak­tig i min kör­le­da­res då­li­ga hu­mör när vi i den lil­la kö­ren À vis­ta den 24 feb­rua­ri 2002 var på väg till ett gig i Brun­flo. Han ha­de just fått ve­ta att längd­skid­åka­ren Jo­hann Mühl­egg hade bli­vit dis­kva­li­fi­ce­rad i OS i Salt La­ke Ci­ty ef­ter att ha tes­tats po­si­tivt för dar­be­poe­tin. Jag sket full­stän­digt i det. Den som vill får na­tur­ligt­vis åka längd­ski­dor för sitt eget hö­ga nö­jes skull, men om det är för att vi­sa upp sig för and­ra, så är då in­te jag den som kom­mer och tit­tar, och där­för bryr jag mig inte hel­ler om hu­ru­vi­da nå­gon do­par sig. Men det är klart att jag än­då vet att det är bäst att lå­ta bli, och det är där­för jag själv ock­så tyc­ker att kör­sång ver­kar vara en li­te är­li­ga­re konst­form än mån­ga id­rotts­gre­nar. När man sjun­ger i kör, och i syn­ner­het när man gör det li­ve, är det näm­li­gen väl­digt svårt att do­pa sig. I en in­spel­nings­stu­dio kan man för­vis­so an­vän­da sig av au­to­tune och all­sköns fusk, men knap­past li­ve.

N

är det i ok­to­ber 2016 blev känt att längd­skid­åka­ren The­re­se Jo­haug ha­de tes­tats po­si­tivt för pre­pa­ra­tet clos­te­bol, tyck­te jag allt­så först in­te sär­skilt synd om hen­ne, hur myc­ket hon än grät på press­kon­fe­ren­sen med an­led­ning av av­slö­jan­det. Än­då kan jag in­te lå­ta bli att fas­ci­ne­ras av his­to­rien. Om det är sant som hon sa, att hon fick i sig det­ta clos­te­bol på grund av att hon an­vän­de en sal­va för bränn­ska­dor på läp­par­na, så kan jag inte an­nat än be­kla­ga och tän­ka hur in­ru­tat ens liv än­då mås­te va­ra, om man nu är en så­dan där id­rot­ta­re som in­te en­bart id­rot­tar för sitt eget hö­ga nö­jes skull. Som van­lig död­lig tän­ker jag knap­past på even­tuel­la ris­ker för att åka fast i do­ping­kon­trol­ler om jag nå­gon gång sme­tar nå­got lä­kan­de på läp­par­na, så tan­ken på att nå­gon ens skul­le be­hö­va gö­ra det fin­ner jag än­då lite fas­ci­ne­ran­de.

© Linus Ganman,