Bildt
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

D

en 23 feb­rua­ri 2017 fick Sve­ri­ge stif­ta be­kant­skap med en tjom­me som kal­la­de sig Nils Bildt och ti­tu­le­ra­de sig svensk sä­ker­hets­råd­gi­va­re. Det var när han ut­ta­la­de sig i den kon­ser­va­ti­va ame­ri­kan­ska tv-ka­na­len Fox News som han blev känd för den bred­a mas­san i Sve­ri­ge. Dock viss­te var­ken den sven­ska am­bas­sa­den i Wa­shing­ton, sven­ska Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet el­ler För­svars­mak­ten i Sve­ri­ge vem den här man­nen var. Och an­tag­li­gen in­te ge­me­ne svensk hel­ler. Om det ha­de fun­nits nå­gon sak­kun­nig svensk med det ud­da ef­ter­nam­net Bildt, skul­le nog ge­me­ne svensk ha känt till ho­nom. Det he­la luk­ta­de båg.

D

ock finns ju man­nen, ef­ter­som han syn­tes i tv, och ho­lo­gram­tek­ni­ken i feb­rua­ri 2017 in­te var så långt kom­men, men det går ju att tviv­la på att han fak­tiskt he­ter Nils Bildt, och till och med på att han är svensk. För en som bor i Sve­ri­ge och har hängt med i ny­hets­flö­det un­der de se­nas­te åren bor­de det vara gans­ka up­pen­bart, men kan­ske in­te för van­ligt folk i USA. Där kan det ju dess­utom i mån­gas ögon vara sak sam­ma om nå­gon från Euro­pa kom­mer från Stock­holm el­ler Ham­burg. Den som till även­tyrs kan tys­ka no­te­rar na­tur­ligt­vis att in­te ens den tys­ka Nils pres­te­rar i li­me­ric­ken är helt fläck­fri. Det är allt­så nå­got skumt med he­la his­to­rien. Li­te som med den gam­la ram­san från andra världskriget (även den lå­nad från Bengt af Klint­bergs Hal­lå där - Köp blå­bär!):

  Född i Sverige, bor i Finland,
Norge är mitt fosterland.
Snackar tyska som en infödd,
fast jag är en engelsman.

© Linus Ganman,