Tilty
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

K

il­di ehk šo­ti mees­te rah­vus­li­ku see­li­ku õmb­le­mi­seks va­ja­tak­se 7,3 meet­rit kan­gast. Ma­te­maa­ti­kas olen ala­ti ol­nud vä­ga nõrk, ja pa­ra­ku ei os­ka öel­da, kui pal­ju kil­te va­ja­taks ing­li­se kü­la­ke­se Til­ty ning Šo­ti­maa pii­ri va­he­li­se kau­gu­se mõõt­mi­seks, aga olen siis­ki pä­ris kin­del, et üks­nes 500 kil­dist mit­te ei pii­saks. Öel­gu mis ta­hes, see šot­la­ne on bri­ti koh­ta eri­ti mood­sa kom­be­ga, ku­na ta kõ­ne­alu­se kau­guse tea­tab mit­te mii­li­des, vaid ki­lt­ides.

© Linus Ganman,