Kaps
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

K

es root­si kee­le­vald­kon­nas te­gut­se­des kü­sib min­gi muu­si­ku käest, kust ta on oma muu­si­ka­an­ded pä­ri­nud, võib va­hel saa­da vas­tu­se, et ta isa on karm ja et ta ema on tu­le­hark. Kes root­si keelt ei os­ka, ei saaks ka sel­lest vas­tu­sest suurt aru. Ot­se­sest tõl­kest ei või ju ai­ma­ta, et root­si kee­le kar­must väl­jen­dav sõ­na ju­hus­li­kult tä­hen­dab ka pil­li­keelt ning et tu­le­har­gist ema võib root­si kee­les ka har­fiks ni­me­ta­da. Ka ülal­olev li­me­rik põ­hi­neb ju sel­li­sel mit­me­tä­hen­dus­lik­ku­sel. Ja kui seal mai­ni­tud ar­mee­nia tis­ler ees­ti keelt ei os­ka, siis ta ar­va­ta­vas­ti ka ei näe oma ame­ti ja pe­re­liik­me­te oma­dus­te va­hel min­git eri­ti tä­he­le­pa­nu­väär­set seost. Äk­ki see, kes mõt­leb, et ta oma elu on pet­sik, võiks siis end lo­hu­ta­mi­seks et­te ku­ju­ta­da, et vä­he­malt po­le tei­sel pool tõl­get nii hull.

© Linus Ganman,