Ano
Simi

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

S

el­le li­me­ri­ku kir­ju­ta­sin sa­ma­tee­ma­li­sest root­si­keel­sest nal­ja­vär­sist mõel­des. Ei tea, kel­le su­lest see tei­ne pä­rit on, aga va­hel väi­de­tak­se, et sel­le au­to­riks oli muu­seas üh­te su­gu­ak­ti põh­ja­li­kult kir­jel­da­va luu­le­tu­se poo­le­st tun­tud Gus­taf Frö­ding (1860-1911). Kes root­si kee­lest aru saab, võib ka mu in­spi­ra­tsioo­ni al­li­ka­ga tut­vu­da siin all. Mi­nu li­me­ri­ku­ku­ju­li­ses ver­sioo­nis toi­mub te­ge­vus Kree­tal. Te­ge­vus­ko­hast ei rää­gi­ta root­si­keel­ses vär­sis eri­ti mi­da­gi, aga kir­jel­da­tud näh­tus võiks mui­du­gi aset lei­da kus iga­nes, kus min­gi vil­ja­kas mees tuk­ku­ma jääb.

  Jag drömde en natt, att jag satte tapeter.
Jag klistrade meter på meter på meter.
På morgonen vakna’ jag bakfull och däven
med klistret på magen och penseln i näven.

© Linus Ganman,