Tõrva
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

L

oo­min­gu­list ise­loo­mu ini­me­ne on val­mis oma loo­min­gu­list te­ge­vust iga hin­na eest jät­ka­ma. Ja kui har­ju­mus­pä­ra­seid töö­riis­tu ja toor­ma­ter­ja­le juh­tu­mi­si po­le, siis peab al­ter­na­tii­ve ot­si­ma. Mui­du­gi õn­nes­tub­ki ala­ti tõe­li­selt loo­min­gu­list ise­loo­mu ini­me­se­le pii­sa­valt so­bi­vad al­ter­na­tii­vid üles lei­da. Kui elu an­nab tal­le sidruneid, teeb li­mo­naa­di. Ja kui saa­tus ta vang­la­kon­gi il­ma iga­su­gus­te aja­vii­te­va­hen­di­te­ta vis­kab, siis liht­salt lä­heb kul­da kõr­vust väl­ja kae­va­ma!

© Linus Ganman,