Sutlep
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

A

ga kui Jee­sus ju­ba sin­na lä­he­da­le sai, kus min­nak­se Õli­mäelt al­la, hak­kas ko­gu jüng­ri­te hulk rõõ­mus­ta­des val­ju hää­le­ga Ju­ma­lat kiit­ma kõi­gi vä­ge­va­te te­gu­de pä­rast, mi­da nad olid näi­nud:

  „Õnnistatud olgu, kes tuleb,
kuningas Issanda nimel!
Rahu taevas
ja kirkus kõrgustes!“

J

a mõ­ned va­ri­se­rid rah­va hul­gast üt­le­sid Jee­su­se­le: „Õpe­ta­ja, hoia­ta oma jüng­reid!“ Ta vas­tas: „Ma üt­len tei­le, kui need vai­kik­sid, peak­sid ki­vid hak­ka­ma ki­sen­da­ma!“

N

õn­da kir­ju­tab pü­ha evan­ge­list Luu­ka. Mul pole ai­mu­gi, kas maa­il­mas üld­se ki­sen­da­vaid ki­ve ole­mas on, aga Sut­le­pas [ni­me­ta­vas va­hel ka Sut­lep] ole­vat siis­ki ränd­rah­ne. Ja ühes mind üles kas­va­mas näi­nud lin­na kvar­ta­li­sau­nas oli va­rem kom­beks käia üks sein­te­ga rää­ki­ma kip­puv se­mu. Mi­ne tea, kas ta oli liht­salt min­gi nar­ko­sõlt­la­ne või hoo­pis pä­ri­selt hull, aga sein­te­ga rää­kis ta ik­ka, nii et te­ma laa­di ini­me­si olen oma sil­ma­de­ga näi­nud. Sut­le­pa ränd­rah­ne po­le ma kir­ju­ta­mi­se het­kel veel näi­nud, aga ma võin et­te ku­ju­ta­da, et kui mõ­ni elu­tu­te ese­me­te­ga vest­le­ma soo­viv hull sin­na üld­se sa­tuks, siis hak­kak­sid­ki rah­nud vei­di kii­re­mi­ni eda­si rut­ta­ma. Oma ko­ge­mu­sest võin ni­melt öel­da, et sein­te­ga rää­ki­ma kip­pu­ja jut­tu pole eri­ti hu­vi­tav kuu­la­ta.

© Linus Ganman,