Utah
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

Ü

lal­olev li­me­rik põ­hi­neb ühel tun­tui­ma­test root­si­keel­se­test li­me­ri­kest, aga sel­le vii­ma­se pea­te­ge­la­ne ei mur­ra oma ta­gu­mi­ku­ga puid, vaid kä­gis­tab hoo­pis sel­le­ga an­ger­ja sur­nuks. Mi­na aga tõl­ki­des va­he­ta­sin so­bi­va rii­mi­sõ­na puu­du­se tõt­tu an­ger­ja haa­va vas­tu. Li­saks po­le root­si­keel­se li­me­ri­ku pea­te­ge­la­ne pä­rit Utah’st, vaid Root­si lin­na­st Grän­na. Grän­na on oma­kor­da tun­tud oma trii­bu­lis­te kom­mi­pul­ka­de toot­mi­se poo­lest. Root­si­keel­se li­me­ri­ku lai tun­tus võiks nii­siis tu­le­ne­da sel­lest, et lõpp­reas mai­ni­tud plii­ats pa­neb mõt­le­ma teis­test Grän­na­ga seos­ta­ta­va­test pul­ga­ku­ju­lis­test ese­me­test. Sel­list pliiat­sit võib nii­siis tões­ti ni­me­ta­da mä­lu­pul­gaks!

© Linus Ganman,