Lux
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

P

rant­sus­maal on vä­he­malt kolm kohta ni­me­ga Lux, ja üld­ju­hul se­da ni­me hääl­da­tak­se [lüks]. Mul po­le aimu­gi, kas sel­les võõr­keel­ses ni­mes on või­ma­lik ka­su­ta­da ka lü­hi­kest sis­se­üt­le­vat, aga rii­mi saa­vu­ta­mi­seks ja li­me­ri­ku­le ise­loo­mu­li­ku säi­li­ta­mi­seks lu­ban se­da en­da­le sel­leks kor­raks. Kü­si­mus on siis ai­nult, kas vii­ma­ne sõ­na on omas­ta­vas või sis­se­üt­le­vas kään­des. Ees­ti kee­le se­le­ta­va sõ­na­raa­ma­tu jär­gi esi­neb sõ­na „püks“ ha­ri­li­kult mit­mu­ses, aga eri­ti usin ja virk rät­sep os­kaks kind­las­ti ka ain­su­ses esi­ne­va(sse) pük­si te­ha.

© Linus Ganman,