Lilly
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

N

üüd­sel ajal, kui saab nu­ti­sead­me­te abil ko­gu maa­il­ma tas­kus hoi­da, on või­ma­lik äri asu­ta­da ka sel­le­le, kel pü­siv tee­nin­dus­pind puu­dub. Ehk võiks­ki se­da lii­ku­vat kut­se­ala põl­le­ma­jan­du­seks ni­me­ta­da. Kel­lel nu­ti­ka­te tas­ku­tega põl­le on, võib ka pea­aegu üks­kõik kus­kil kõik­su­gust el­lu vürt­si too­vat äri aja­da. Ja kee­gi ei os­ka ku­na­gi aima­ta, mis või­ma­li­kult suu­ri ül­la­tu­si pak­ku­vad äri­sa­la­du­sed seal põl­le all pei­du­vad.

© Linus Ganman,