Ocke
 

Aksla
Ano Simi
Granada
Jette
Kalahari
Kaps
Lilly
Lux
Málaga
Mongoolia stepp
Nida
Ocke
Sori
Sutlep
Tilty
Tõrva
Utah
Välgi

Limerikkuja

T

e­ge­li­kult po­le ime, et kin­ga­de koh­ta va­hel öel­da­kse „juus­tud“. Kind­las­ti võiks­ki min­gi kee­mia­in­se­ner kor­ra­li­kult ja aru­saa­da­valt sel­gi­ta­da, miks tea­tud juus­tude lõhn hi­gist hais­va­te kin­ga­de oma­ga sar­na­neb. Mi­na aga ai­nult tun­nis­tan se­da tõ­si­as­jaks, aga ma olu­kor­ra põh­just lä­he­malt uu­ri­ma ei hak­ka. Ocke on väi­ke kü­la, mis on vaid um­bes 60 ki­lo­meet­rit mi­nu sün­ni­lin­nast eemal. Seal­kan­dis oli vä­he­malt va­nas­ti pä­ris pal­ju kit­si kas­va­ta­vaid ta­lu­nik­ke ja sa­mu­ti vän­gelt lõh­na­va­te juus­tu­de val­mis­ta­jaid. Va­nas­ti meel­dis­ki sel­li­ne juust pea­aegu ai­nult ea­ka­te­le taa­ti­de­le. Tä­na­päe­val on teist­moo­di. Kit­se­juus­tu­de val­mi­sta­ja­te arv on lan­ge­nud, juus­tu­de hin­nad on dra­maa­ti­li­selt tõus­nud ja juus­tud en­did meel­di­vad pea­aegu ai­nult nei­le, kel on ala­ti pal­ju raha (ja veid­raid kom­beid).

© Linus Ganman,